Vermeer

KENNISGEVING INZAKE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door dit formulier in te zenden verstrekt u de gegevens erop aan Vermeer International BV (‘Vermeer’). Vermeer verwerkt deze gegevens om uw sollicitatieaanvraag te beoordelen, uw vragen te beantwoorden, u vragen te stellen, contact met u te leggen en onderhouden en voor andere doeleinden zoals beschreven in onze Privacyverklaring voor sollicitanten (de ‘Doeleinden’). Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om aan deze Doeleinden te voldoen.

Om deze Doeleinden te bewerkstelligen, kunnen wij uw gegevens delen met ons moederbedrijf (Vermeer Corporation) in de Verenigde Staten en met onze aanverwante bedrijven (inclusief doch niet beperkt tot Vermeer Manufacturing International Goes BV). In sommige gevallen kunnen uw gegevens ook worden gedeeld met onze serviceaanbieders (bijv. aanbieders van achtergrondcontroles), professionele adviseurs (bijv. juristen die advies kunnen geven over belangenverstrengeling en andere kwesties in verband met toekomstige arbeidsverbanden) en toezichthouders en handhavers (hetzij wettelijk vereist of anderszins om onze rechten en de rechten van anderen te beschermen, fraude te voorkomen en onze veiligheid te garanderen).

Onze rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw gegevens zijn gekoppeld aan het doel waarvoor ze worden verwerkt. Bij het verwerken van uw gegevens om uw sollicitatieaanvraag te beoordelen, uw vragen te beantwoorden, u vragen te stellen en contact met u te leggen en onderhouden vertrouwen wij op uw toestemming. Dit wordt nader beschreven in de Toestemmingsverklaring die eveneens bij dit formulier is gevoegd. U kunt uw toestemming altijd intrekken door een e-mailbericht te sturen naar privacy@vermeer.com. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken. Waar wij uw gegevens verwerken voor andere doeleinden zoals uiteengezet in onze privacyverklaring, doen wij dat op de rechtsgrondslagen zoals beschreven in dat document. Wij zullen u informeren als wij uw gegevens verwerken voor doeleinden die niet hier of in de privacyverklaring zijn uiteengezet en zullen indien van toepassing van tevoren vragen om uw toestemming, of u de gelegenheid bieden om bezwaar aan te tekenen tegen zodanige verwerking.

Waar het verwerken van uw gegevens voor ons noodzakelijk is om onze legitieme belangen te behartigen, een handeling in het openbaar belang te verrichten of officiële autoriteit uit te oefenen, staat het u altijd vrij om tegen die verwerking bezwaar aan te tekenen door contact met ons op te nemen op privacy@vermeer.com. Zie voor meer informatie over onze privacyprocedures en uw rechten onze volledige Privacyverklaring voor sollicitanten.